FOR ANSATTE

FOR VÅRE ARBEIDSTAKERE

Timelister må leveres inn/registreres på nettet første arbeidsdag etter en periode. Timelistene må være signert av kunden og deg som ansatt, og må også fylles ut riktig og fullstendig; navn kunde, navn prosjektadresse, navn medarbeider, oppdragsdato, start arbeidstid, slutt arbeidstid, pause, hvor mange ordinære timer, hvor mange overtidstimer og kommentar (kundene krever at det blir skrevet hva man har jobbet med for hver enkelt dag).

I tilfelle du ønsker å sende inn din timeliste pr. e-post, sørg for at timelisten er riktig skannet/lesbar, helst som pdf-fil. Alle opplysninger må være lesbar/synlige. Så snart timelisten er ikke lesbar eller noen opplysninger er ikke synlige, blir dette ikke akseptert og lønn kan ikke utbetales. Timelister skal sendes til e-postadresse timelister@wman.no.

Hvis du ikke kan registrere timene eller du har endringer i prosjekt eller kunden, er det viktig at du informerer kontoret om det på forhånd. Hvis timene ikke er registrert i det hele tatt, kan det være at lønnsutbetalingen blir utsatt til en senere utbetalingsperiode.

Ved spørsmål kan du sende e-post til lonn@wman.no.

Lovfestet rett til betaling på bevegelige helgedager (høytidsdagene) har man kun for 1. og 17. mai.Det vil si at når du som ansatt oppfyller vilkårene nedenfor, vil du få utbetalt helligdagslønn av Workman.

Vilkårene, jmfr Lov om 1. og 17. mai som Høgtidsdager, er at man må ha jobbet 30 dager sammenhengende før eller etter. I tillegg må man fortsatt være i oppdrag dagen etter den 1. mai eller den 17. mai.

Hvis du ikke har jobbet 30 dager sammenhengende før den 1. eller den 17. mai, har du altså ikke rett til betaling for den 1. mai eller den 17. mai. Den utbetalingen blir satt på vent, fordi du har fortsatt muligheter til å jobbe 30 dager sammenhengende etter den 1. mai eller den 17. mai. Dette blir automatisk vurdert 30 dager senere av Stolt, og hvis du oppfyller kravene denne gangen, blir den 1. mai eller den 17. mai etterbetalt.

Det er alltid noen unntak. For eksempel, hos noen arbeidsgivere jobber man 4 lange arbeidsdager og på fredagen er det en fridag, det betyr selvfølgelig ikke at du har mistet rettigheter.
Også hvis du har gyldig fravær kommer du ikke til å miste rettigheter.

Andre helligdager

Vi har avtaler med alle sine kunder. Noen kunder utbetaler helligdager, andre kunder ikke. Så hvis du lurer på hvorfor du ikke fikk utbetalt for en helligdag, ta først kontakt med bemanningskontoret eller lønnsavdelingen for å finne ut om den kunden du har jobbet for, betaler for helligdager.

Også her gjelder at du må ha jobbet 30 dager sammenhengende før eller etter, men i tillegg må du ha jobbet de 30 dagene for den samme kunden. Hvis du har jobbet først 15 dager for kunde A som betaler for helligdager og etterhvert jobber du 15 dager for kunde B som ikke betaler for helligdager, har du dessverre ikke rettigheter til betaling for den helligdagen.

Ved gyldig fravær kan det være avvik, det er til syvende og sist kunden du jobber for som betaler for helligdagene.

Som du ser er det mange forskjellige avtaler, regler og situasjoner.

Ved spørsmål kan du sende e-post til lonn@wman.no.

Søknad om ferie

Som ansatt i Workman har du rett til minimum 5 uker ferie per kalenderår. Søknad om ferie sender du inn til oss så snart som mulig, dog senest 2 uker innen du ønsker ferie. Du kan forvente svar på din søknad innen 48 timer.

Søknad om ferie sendes pr. epost til ferie@wman.no.

LAST NED SØKNADSSKJEMA
LAST NED ARBEIDSKONTRAKT